Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Zgłoszenie

DANE PERSONALNE

* *
* *
* *
* *
* *

INFORMAJCE O PRODUKCIE BRAUN

*
* *
* *
* ** Wgraj skan paragonu / faktury (PDF lub JPG, waga do 1Mb)

OPINIA O PRODUKCIE (max. 250 znaków)

* Oświadczam, iż zapoznałam (-em) się z Regulaminem PROMOCJI i akceptuję jego postanowienia. Oświadczam, że nie jestem pracownikiem, współpracownikiem, ani przedstawicielem: ORGANIZATORA, FUNDATORA oraz ADMINISTRATORA, a także członkiem ich najbliższej rodziny, pracownikiem podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu PROMOCJI oraz wstępnym i zstępnym wyżej wymienionych.

* Oświadczam, iż mam ukończone 18 lat, zapoznałam (-em) się oraz akceptuję Regulamin P&G i Politykę Prywatności.


* Oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, że:
 1. ADMINISTRATOREM moich danych osobowych jest Procter and Gamble DS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Zabraniecka 20, 03-872 Warszawa, KRS: 0000210289, NIP: 5213289895, REGON: 015731717, zwana dalej ADMINISTRATOREM, działająca na zlecenie Procter & Gamble International Operations SA z siedzibą w Genewie, 47 Route de Saint-Georges, CH-1213 Petit Lancy SWITZERLAND, https://www.pg.com/privacy/polish/privacy_statement.shtml#entities
 2. Moje dane osobowe będą wykorzystane w celach:
  a)przeprowadzenia PROMOCJI tak, aby realizować prawa i obowiązki w nich wyrażone, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
  b)wypełniania przez ADMINSTRATORA, FUNDATORA oraz ORGANIZATORA ciążących na nich obowiązków prawnych, w szczególności: wystawiania i przechowywania faktur i dokumentów księgowych, realizacji zobowiązań podatkowych, rozpatrywania reklamacji czy zapewnienia bezpieczeństwa sieci lub usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 3. Jeżeli chcę wziąć udział w PROMOCJI dobrowolnie zgłaszam w niej swój udział podając swoje dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, dowód zakupu czy data urodzenia, a brak ich podania może uniemożliwić ORGANIZATOROWI, FUNDATOROWI lub ADMINISTRATOROWI wywiązanie z ich obowiązków. Dlaczego gromadzimy te dane?
 4. Moje dane osobowe przetwarzane będą przez ORGANIZATORA, FUNDATORA lub ADMINISTRATORA w okresie mojego uczestnictwa w PROMOCJI oraz w okresie niezbędnym do wykonania przez te podmioty ich zobowiązań umownych. Następnie po jej zakończeniu i ograniczeniu zakresu do danych niezbędnych do wypełniania ciążących na ORGANIZATORZE, FUNDATORZE oraz ADMINISTRATORZE obowiązków prawnych, przetwarzane będą w okresie wskazanym w przepisach prawa powszechnie obowiązującego lub zgodnie z kryteriami w nich wyznaczonymi. W przypadku braku mojego sprzeciwu, w tym okresie moje dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów ww. podmiotów. Ponadto, gdy zaistnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec moich interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli moje dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody, będzie to trwało nie dłużej, niż do chwili, w której taką zgodę wycofam. Przykładowo, moje dane osobowe pozyskane w celu zawarcia i wykonania łączącej nas umowy w zakresie umożliwiającym dokonanie rozliczeń z tytułu świadczonych usług muszą być przechowywane przez okres 5 lat, liczony od początku roku następującego po roku, którego rozliczenia dotyczą. Podstawa prawna: art. 74 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 5. Mogę złożyć do ADMINISTRATORA wniosek dotyczycący moich danych osobowych o:
  a)poprawienie danych osobowych lub uzupełnienie danych niekompletnych
  b)usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie
  c)ograniczenie przetwarzania danych osobowych
  d)przeniesienie danych do innego administratora danych kontaktując się z ADMINISTRATOREM: https://www.pg.com/privacy/contact_us/contact_us/privacy-central-contact-interactive.html
 6. Na mój wniosek zostanie mi udzielone potwierdzenia, czy moje dane osobowe są nadal przetwarzane oraz, że mam do nich dostęp.
 7. Jeżeli przetwarzanie moich danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody, mogę tę zgodę w każdej chwili wycofać.
 8. Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Moje dane osobowe mogą być udostępnione:
  a)Podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu ADMINISTRATORA, w szczególności:
      I.podwykonawcom w procesie organizacji PROMOCJI, w tym w szczególności ORGANIZATOROWI;
      II.podmiotom zapewniającym obsługę lub udostępniającym systemy teleinformatyczne;
      III.podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską niebędącym operatorami pocztowymi;
      IV.podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym prawne;
  b)Innym administratorom danych osobowych działającym we własnym imieniu, w szczególności:
      I.operatorom pocztowym
      II.bankom i instytucjom płatniczym.
* Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych przez Procter and Gamble DS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Zabraniecka 20, 03-872 Warszawa, KRS: 0000210289, NIP: 5213289895, REGON: 015731717, zwana dalej ADMINISTRATOREM, współpracująca w tym zakresie z Procter & Gamble International Operations SA z siedzibą w Genewie, 47 Route de Saint-Georges, CH-1213 Petit Lancy SWITZERLAND, w celu przeprowadzenia PROMOCJI zgodnie z postanowieniami Regulaminu PROMOCJI przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Przyjmuję do wiadomości, że administratorem podanych przeze mnie ww. danych jest Spółka, która będzie je przetwarzać w ww. zakresie i celu, będąca ADMINISTRATOREM w rozumieniu postanowień ww. Regulaminu. ADMINISTRATOR powierza ORGANIZATOROWI w rozumieniu postanowień ww. Regulaminu tj. TQ Group Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-123) przy ul. Albańskiej 18/6, KRS 0000255462, przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym do przeprowadzenia PROMOCJI, począwszy - od określonego w §1 ust. 8 Regulaminu dnia 01.05.2019 r., z możliwością dalszego powierzenia ich do przetwarzania w tym samym celu i zakresie CD-WEB Agencja Interaktywna Patryk Zalewski ul. Sadowa 7, 60-185 Skórzewo (Poznań), , zgodnie z przepisami tej ustawy, na co również wyrażam zgodę. Zostałam (-em) ponadto poinformowana (-y), że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także że podanie przeze mnie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w PROMOCJI.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej (e-mail) przez Procter and Gamble DS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Zabraniecka 20, 03-872 Warszawa, KRS: 0000210289, NIP: 5213289895, REGON: 015731717, zwana dalej ADMINISTRATOREM, współpracująca w tym zakresie z Procter & Gamble International Operations SA z siedzibą w Genewie, 47 Route de Saint-Georges, CH-1213 Petit Lancy SWITZERLAND w celu marketingowym Spółki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Oświadczam, że wyrażam zgodę na wielokrotne otrzymywanie na mój ww. adres poczty elektronicznej (e-mail) informacji handlowych, w tym newsletterów, kwestionariuszy dotyczących oceny produktów, kuponów rabatowych, ofert od marki Braun i innych zaufanych marek P&G , w tym wysyłanych za pośrednictwem Spółki TQ Group Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-123) przy ul. Albańskiej 18/6, KRS 0000255462, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na wielokrotny kontakt telefoniczny na mój ww. numer telefonu w celu marketingowym Procter and Gamble DS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Zabraniecka 20, 03-872 Warszawa, KRS: 0000210289, NIP: 5213289895, REGON: 015731717, zwana dalej ADMINISTRATOREM, współpracująca w tym zakresie z Procter & Gamble International Operations SA z siedzibą w Genewie, 47 Route de Saint-Georges, CH-1213 Petit Lancy SWITZERLAND, w tym za pośrednictwem Spółki TQ Group Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-123) przy ul. Albańskiej 18/6, KRS 0000255462, tj. przedstawiania mi informacji handlowych związanych z działalnością lub z ofertą handlową Spółki, zgodnie z przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r.Po naciśnięciu przycisku „Wyślij i drukuj” zgłoszenie zostanie potwierdzone komunikatem o treści „Twoje zgłoszenie zostało wysłane”. Następnie po naciśnięciu przycisku „Drukuj” wygenerowany zostanie formularz w postaci pliku PDF wraz z numerem zgłoszenia.